De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Ondanks het feit dat MARTINIC-VERHUUR grote zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site, staat MARTINIC-VERHUUR niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

MARTINIC-VERHUUR aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.

MARTINIC-VERHUUR wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.